PUNTO 73 - Via Caraglio n. 109 - telefono: 011.33.18.86 Torino (TO)